O NÁS

AKTUALITY

TRÉNINKY
AKCE

GALERIE

HOMÁČ

KONTAKTY

Zpracování osobních údajů

Podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)
Přijetím do HO Alpin IV člen, či jeho zákonný zástupce, souhlasí s následujícím:
HO Alpin IV, IČO: 62935313, se sídlem Budějovická 635/69, Krč, 140 00, Praha je správcem osobních údajů členů oddílu. Člen oddílu nebo jeho zákonný zástupce může kontaktovat vedení oddílu ve věcech ochrany a zpracování osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:
Email: homalpin4@gmail.com
Korespondenční adresa: Budějovická 635/69, Krč 140 00, Praha
HO Alpin IV ujišťuje všechny členy, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytných případech a vždy na základě souhlasu. Za účelem propagace HO Alpin IV člen, či jeho zákonný zástupce, souhlasí s pořizováním a archivací fotografií a videí z oddílových aktivit viz dále.

Vymezení zpracovávaných osobních údajů


Rozsah osobních údajů a účel zpracování:
Jméno a příjmení fyzické osoby – vedení personální agendy
Datum narození fyzické osoby, příp. její rodné číslo – vedení personální agendy
Telefonní číslo – vedení personální agendy
Email – vedení personální agendy
Č. bankovního účtu – vedení personální agendy
Fotografie, videa – propagace HO Alpin IV, archivace, sociální sítě
Fotografie a videa jsou zpracovávány pouze za účelem propagace oddílu a HO Alpin IV k nim nebude přiřazovat jména členů (pokud k tomu HO Alpin IV neobdrží souhlas).
HO Alpin IV bude osobní údaje podle tohoto dokumentu zpracovávat manuálně.
HO Alpin IV bude osobní údaje podle tohoto dokumentu zpracovávat v elektronické i fyzické podobě.
HO Alpin IV se zavazuje Osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.
ZPRACOVÁNÍ a zabezpečení OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HO Alpin IV na základě tohoto dokumentu zpracovává osobní údaje v rozsahu a za účelem uvedených v odstavci č. 1 („Vymezení zpracovávaných osobních údajů“):
HO Alpin IV se zavazuje, že bude Osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a bude používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování Osobních údajů a zamezující neoprávněnému přístupu, ztrátě, změně, zničení Osobních údajů.

V případě, že kterákoliv ze Stran zjistí, že:
1. došlo k neoprávněnému či nezákonnému zpracování Osobních údajů;
2. došlo ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení Osobních údajů;
3. nastal případ jakéhokoliv narušení zabezpečení Osobních údajů, které s odbornou péčí vyhodnotí Strana jako dostatečně závažné a odůvodňující ohlášení u Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 33 GDPR („Narušení zabezpečení“);
je povinna toto oznámit bez zbytečného odkladu druhé Straně a poskytnout maximální součinnost k nápravě.

Prohlášení stran


HO Alpin IV prohlašuje, že:
1. splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něho z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají;
2. bude zpracovávat osobní údaje pro v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR;
3. zpracovává Osobní údaje pouze v České republice nebo v členských státech Evropské unie.
4. poskytne členům potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě při činnostech souvisejících se zpracování Osobních údajů požadovat, zejména pokud jde o kontrolu plnění podmínek zpracování.